Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą “Fundacja Ścieżka”, zwana w dalszej treści statutu “Fundacją”, została ustanowiona w dniu 13.08.2012 roku aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Marcinem Herman, za numerem repertorium A 2127/2012. Założyciele zwani są w dalszej części statutu “Fundatorami”.
 2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr. 46, poz. 203 z późn. zm.), w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz w niniejszym statucie.

§2

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedziba Fundacji znajduje się w Olsztynie
 3. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.
 4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
 5. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.

§3

 1. Fundacja może ustanowić odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów obranych przez Fundację.

 

Cele i formy działania

§4

 1. Celami Fundacji są:
 1. podejmowanie i wspieranie działań służących rozwojowi dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rodzin i osób potrzebujących,
 3. lobbing na rzecz rozwiązań społecznych, prawnych i ekonomicznych sprzyjających rodzinie i osobom potrzebującym.
 4. profilaktyka uzależnień
 5. ochrona i promocja zdrowia

§5

 1. Fundacja realizuje cele poprzez:
 1. organizowanie wsparcia (psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego, zdrowotnego, zawodowego, itd.) dla osób potrzebujących, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi i rozwojowymi,
 2. organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów i innych form edukacyjnych dla rodzin
  i osób potrzebujących oraz dla instytucji działających na ich rzecz,
 3. prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych prowadzących do rozwiązywania problemów edukacyjnych i rozwojowych dzieci, młodzieży i dorosłych,
 4. organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej
  w zakresie określonym w celach fundacji,
 5. organizowanie wolontariatu na rzecz fundacji
 1. Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową we wszystkich działaniach wymienionych w § 5 ust. 1.
 2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać
  z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.

 

Organy Fundacji

§6

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§7

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Zarząd jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatorów.
 2. Fundatorzy mogą wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonanie powyższego uprawnienia.
 3. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.
 4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jeden z członków Zarządu.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu, a w przypadku Prezesa na ręce jednego z Fundatorów,
 2. śmierci członka Zarządu,
 3. odwołania przez Fundatorów, gdy członek organu nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków oraz w przypadku rażącej niegospodarności.
 1. Do zakresu obowiązków Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji zgodnie
  z postanowieniami statutu, a w szczególności:
 1. wyznaczanie głównych kierunków rozwoju i działania Fundacji,
 2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 5. tworzenie oraz likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji,
 6. przestrzeganie i realizacja celów, zadań i programów Fundacji,
 7. rzetelne, staranne i efektywne dysponowanie środkami Fundacji,
 8. opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
 9. powoływanie, w miarę potrzeb, specjalistycznych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych,
 10. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników oraz wielkości środków na ich wynagrodzenia i nagrody.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, powiadamiając wszystkich członków Zarządu
  co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. Zarząd podejmuje uchwały we wszystkich sprawach zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków organu, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

Majątek i dochody Fundacji.

§8

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w wysokości 500 zł, na który to fundusz składają się pieniądze w wysokości 500 zł.
 2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Zobowiązania majątkowe do swej ważności wymagają podpisu prezesa lub wiceprezesa  Zarządu lub osób przez Zarząd upoważnionych, co wymaga formy pisemnej.

§9

 1. Dochodami Fundacji w szczególności są:
 1. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
 2. darowizny, zapisy, dotacje i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych,
 3. środki ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 5. dochody z działalności gospodarczej,
 6. wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy,
 7. odsetki bankowe.
 1. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.
 2. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na jej działalność statutową.

§10

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli
  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§11

 1. Fundacja nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem organizacji.
 2. Fundacja nie przekazuje swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych.
 4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

Działalność gospodarcza Fundacji.

§12

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody będą przeznaczone na realizację jej celów. Fundacja może także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego
  i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.
 2. Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów działalności gospodarczej, których podjęcie lub prowadzenie, zgodnie
  z obowiązującym prawem, jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.
 3. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych działających na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd.

Postanowienia końcowe.

§13

 1. Zmiana statutu i celu Fundacji wymaga uchwały Fundatorów, w przypadku śmierci jednego z nich uchwały jednego Fundatora lub w przypadku śmierci obu Fundatorów – jednomyślnej decyzji Zarządu.

§14

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inna fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze uchwały.

§15

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana
  lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji fundacji podejmują Fundatorzy w drodze uchwały.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Fundatorów.
 4. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określają Fundatorzy. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się właściwego Ministra.

§16

 1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.